February 26, 2017

Honoring Marriage

Speaker: Brice Smith Series: Sermon on the Mount Topic: Marriage Passage: Matthew 5:31,32, Deuteronomy 22:13-19, 22, Deuteronomy 24:1-4, Exodus 21:7-11, Matthew 19:1-12